PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

I. Správce osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

 

       Zbyněk Vlk – ProComm Holding.

       IČO 68325975

       se sídlem Budovatelů 3, 794 01 Krnov

 

        (dále jen „správce“)

 

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 

 III. Zdroje osobních údajů

 

 • přímo od subjektů údajů (např. registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, smlouvy, souhlasy aj.)

 • z veřejného rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;

 • z další registrů ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpis 

 


 IV. Kategorie odobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

 

 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, IP adresa, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, pohlaví) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje –např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné údaje (např. bankovní spojení)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

 

V. Kategorie subjektu údajů

 

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 

 • zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)

 • zaměstnanec správce

 • dopravce

 • dodavatel zboží, či služby

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

 • uchazeč o zaměstnání

 

 

 VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

 

 • správce, spolupracující osoby a zaměstnanci správce

 • orgány státní správy a orgány místní samosprávy v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • zpracovatelé

 • externí subjekty poskytující služby správci v různých oblastech (účetnictví, cloudové služby, hodnocení spokojenosti zákazníků aj.)

 • osobní údaje nejsou předávány do zahraničí

 

VII. Účel a důvody zpracování osobních údaj

 

Zpracování osobních údajů probíhá u správce :

 

 • na základě uděleného souhlasu subjektu údajů

 • při plnění smlouvy se subjektem údajů

 • při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů

 • z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce (včetně archivace na základě zákona)

 • z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivace na základě oprávněného zájmu správce)

 

 VIII. Zpúsob zpracování a ochrany osobních údaj

 • Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými spolupodnikajícími osobami a zaměstanci správce, příp. zpracovatelem.
 • Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
 •  
 • Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 •  
 • Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

IX. Doba zpracování osobních údajů

 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

 

X. Poučení 

 • Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
 •  
 • V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 XI. Práva subjektů údajů

 

 1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 •  

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.

 •  

XII. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 

Zbyněk Vlk – ProComm Holding

adresa: Budovatelů 3, 794 01 Krnov

email: info@procomm-holding.eu

tel: 773 647 327

 

 

Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce

 

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 26.5.2021