OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ProComm.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího Zbyněk Vlk, Budovatelů 1967/3, Krnov, 794 01, IČO 68325975, DIČ: CZ7402264892 a kupujících. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

 

II. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

 

III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky

Veškeré objednávky, které jsou zároveň návrhem kupní smlouvy podané prostřednictvím internetového obchodu Procomm jsou závazné pro obě strany. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží případně odesláno. Prodávající má povinnost realizovat objednávku v co nejkratším termínu od přijetí - vyjímkou jsou nepředpokládané situace - například problémy s dodávkou na straně dodavatele atp. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

IV. Cena a dodací podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího odeslány nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení platby na účet prodávajícího, nebo přijetí objednávky s platbou dobírkou, maximálně do dvou týdnů od zaslání objednávky – po dohodě s odběratelem.

Ceny dopravy

V. Právo odstoupit od smlouvy, záruka na zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte datum nákupu a druh zboží. Pokud jste již zboží obdržel/la a převzal/la, zašlete je zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt. Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Na každý výrobek Vám poskytujeme dvouletou záruku! Jako záruční list Vám postačí faktura daného produktu vystavená prodejcem. V případě, že zákazník do 14-ti dní od objednání zboží v případě objednávky s platbou předem neprovede převod peněz, v případě osobního odběru neodebere zboží, nebo v případě platby dobírkou zásilku nepřebere, je dodavatel oprávněn vystavit zákazníkovi fakturu na částku v prokazatelné výši poštovného a balného a úhradu této následně vymáhat.

 

VI. Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu. Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být e-mailem informován o novinkách v internetovém obchodě ProComm. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

VII. PHE - příspěvek na recyklaci elektrospotřebičů

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a přípěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce.

Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce platit tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do 13.8.2005. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod. Vedle toho je povinností dovozce nebo výrobce přispívat na likvidaci elektroodpadu vzniklého po 13.8.2005.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, a s tím souvisejících právních předpisů jsou plněny prostřednictvím REMA Systém,a.s., která je jedním z provozovatelů kolektivního systému sběru elektroodpadu.

Příspěvky na recyklaci historických elektrospotřebičů (PHE) jsou již zahrnuté v ceně výrobku.

Místa organizovaného sběru naleznete na http://www.remasystem.cz/

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách.

 

Možné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující  může kontaktovat pro mimosoudní řešení sporu, například Českou obchodní inspekci. Více informací na stránkách ČOI zde.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů